25.09.2017

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 września 2017 r. sygn. akt II CSK 853/16: akcja, a zwłaszcza akcja imiennie wskazująca akcjonariusza, staje się papierem wartościowym inkorporującym określone uprawnienia i obowiązki wynikające z kodeksu spółek handlowych dopiero gdy zostanie wydana uprawnionemu akcjonariuszowi.