BLOG PRAWNY

Czas oczekiwania na wejście w życie przepisów o fundacji rodzinnej

3/04/2023

Fundacja rodzinna, jako długo oczekiwana w polskim porządku prawnym instytucja, mająca na celu ułatwienie sukcesji rodzinnych firm, została wprowadzona ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r.

Źródło fotografii: unsplash.com

Polski ustawodawca określił w niej ramy prawne fundacji rodzinnej (pisaliśmy na naszym blogu o projekcie rzeczonej ustawy, w którym to artykule można przeczytać o tym, czym ma być fundacja rodzinna oraz jakie mają być podstawowe założenia jej funkcjonowania: artykuł Fundacja rodzinna – zmaterializowane remedium na sukcesję polskich firm . Prognozowana data wejście w życie przedmiotowych przepisów to 22 maja 2023 r.

Niewątpliwie jednym z głównych czynników które będą brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji o założeniu fundacji rodzinnej będą zagadnienia natury podatkowej.

Zgodnie z projektem oraz uchwalonym brzmieniem ustawy, uiszczany przez beneficjenta podatek PIT, z tytułu uzyskanych od fundacji rodzinnej świadczeń miał wynosić 15%.  Ustawą z dnia 9 marca br. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, polski ustawodawca postanowił wprowadzić pewne zmiany w zakresie opodatkowania fundacji rodzinnej. Mając na uwadze powyższe, w przypadku gdy beneficjent należeć będzie do I i II grupy podatkowej w stosunku do fundatora, zapłaci on nie 15, %, lecz 10 % podatku PIT. Próg 15 % obowiązywać jednak będzie względem pozostałych osób.

Sama fundacja rodzinna podlegać ma podatkowi CIT. Ustawodawca przewidział jednak w uchwalonej ustawie zwolnienie podmiotowe. Podatkowi CIT nie będą bowiem podlegały bieżące dochody, tj. dochody osiągane z działalności fundacji wykonywanej w granicach ustawowych. Przedmiotowa ustawa wskazuje bowiem, iż fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić co do zasady pasywną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie:

  1. zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
  1. najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania;
  1. udzielania pożyczek spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik oraz beneficjentom.

Jeżeli fundacja rodzinna przekroczy w ramach swojej działalności ww. zakres, dochody z niej uzyskiwane będą opodatkowane stawką 25% CIT.

Projekt zmian przewiduje, że zwolnienie z CIT nie będzie dotyczyło przychodów z najmu i dzierżawy: przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątku używanych przez beneficjenta lub fundatora w ich działalności lub przez podmioty powiązane. W takim przypadku fundacja rodzinna będzie zobligowana do zastosowania 19% stawki CIT. Nadto w przypadku zaniechania rejestracji fundacji rodzinnej w rejestrze w terminie 6 miesięcy od dnia jej powstania, fundacja utraci prawo do ww. zwolnienia oraz zaktualizuje się obowiązek wstecznego opodatkowania fundacji 19 % podatkiem CIT.

Istotnym jest także, iż 15 % CIT podlegać będą wypłacane na rzecz beneficjentów świadczenia. Powyżej wskazany projekt zmian do ustawy o fundacji rodzinnej zakłada poszerzenie katalogu podlegających 15 % CIT świadczeń o tzw. ukryte zyski. Wskazuje się jednocześnie co należy rozumieć przez ukryte zyski. Będą to zatem m.in.:

  1. odsetki, prowizje, wynagrodzenia i inne opłaty od jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną;
  2. darowizny lub inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia przekazane, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz beneficjenta, fundatora, podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną;
  3. pożyczki udzielone przez fundację rodzinną beneficjentowi na okres co najmniej 10 lat albo na okres krótszy niż 10 lat, jeżeli ostateczny termin obowiązywania umowy wyniesie co najmniej 10 lat.

Zakłada się także dodanie możliwości założenia fundacji przez wspólnika spółki korzystającej z estońskiego CITu. Sama fundacja jednak nie będzie mogła być wspólnikiem w takich spółkach.

Z powyższego wynika, iż sposób opodatkowania fundacji rodzinnej zmienił się w istotny sposób względem tego, który został uchwalony przez Sejm. Część zmian niewątpliwie może potencjalnie spopularyzować tą instytucję.

Autorzy:

Tomasz Cyrek

Tomasz Cyrek

aplikant radcowski

Tomasz Chęciński

Tomasz Chęciński

Radca prawny

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Przeczytaj inne artykuły

Sukces naszych aplikantów!

Serdecznie gratulacje dla Sylwii Kaczmarek i Tomasza Cyrka w związku ze zdaniem egzaminu radcowskiego od całego Zespołu ZCP Lega&Tax!

Prosta spółka akcyjna po prawie 3 latach obowiązywania

Poznaj korzyści, jakie płyną z prowadzenia biznesu w Polsce w formie prostej spółki akcyjnej.

Udział w Międzynarodowych Targach Stacja Paliw w Warszawie

BLOG PRAWNYW dniach 8-10 maja jesteśmy obecni na Międzynarodowych Targach Stacja Paliw w Warszawie. W ramach Akademii Przedsiębiorcy prelekcję o kruczkach prawnych w umowach wygłosił mec. Krzysztof Zieliński. Dziękujemy za wszelkie pytania zadane w trakcie i po...

Projekt ustawy o kryptoaktywach

Legislacja dotycząca branży kryptowalut nie zwalnia jednak tempa i należy się spodziewać w najbliższym czasie kolejnych regulacji prawnych. W ubiegłym miesiącu przekazano bowiem do opiniowania oraz konsultacji społecznych projekt polskiej ustawy o kryptoaktywach.

AI Act – unijne rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji

Na naszym blogu nierzadko piszemy o prawnych wyzwaniach, jakie niesie ze sobą rozwój otaczającej nas rzeczywistości. można śmiało stwierdzić, że największym postępem technologicznym ostatnich lat jest rozwój tzw. sztucznej inteligencji (AI – Artificial…

Rozporządzenie MiCA – rok 2024 przełomowym dla rynku kryptowalut

Przepisy prawa nierzadko nie nadążają za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Wiedzą o tym m.in. inwestorzy działający na rynku kryptowalut. Rzeczona forma inwestycji przez długi okres nie została należycie uregulowana na szczeblu europejskim.

Kolejny sukces Kancelarii i prawomocnie stwierdzona nieważność umowy tzw. kredytu frankowego.

Reprezentowaliśmy kredytobiorców (jako powodów) przeciwko bankowi (Bank Millennium S.A.) i domagaliśmy się uznania umowy kredytu frankowego za nieważną.

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego 2024 Roku!

Nowym Roku życzymy Państwu pomyślności, sukcesów zawodowych oraz spełnienia marzeń. Niech będzie to czas nowych wyzwań i osiągnięć, a każdy dzień przyniesie satysfakcję i radość!

Wsparcie prawne w procesie zakładania fundacji

W ostatnim czasie nasi prawnicy pomogli w procesie zakładania fundacji. Czym jest fundacja?

Uroczyste obchody 30 – lecia Polskiej Izby Przemysłu Targowego

W miniony weekend Klient naszej Kancelarii – Polska Izba Przemysłu Targowego – świętował na uroczystej Gali swoje 30 – lecie. Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tym szczególnym wydarzeniu.

Nasi prawnicy przeprowadzili skuteczne połączenie spółki publicznej

Nasi prawnicy przeprowadzili skuteczne połączenie spółki publicznej jako spółki przejmującej z jej spółką jednoosobową zależną bez podejmowania uchwały spółki przejmującej.

Kancelaria wzięła udział w procesie tzw. transakcji wymiany udziałów. Dowiedz się więcej!

Nasi prawnicy przeprowadzili skuteczne połączenie spółki publicznej jako spółki przejmującej z jej spółką jednoosobową zależną bez podejmowania uchwały spółki przejmującej.

Doradztwo przy zakładaniu alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI)

Prawnicy Kancelarii ZCP Legal&Tax doradzali przy założeniu dwóch alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) jako wewnętrznie zarządzających prowadzonych w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego – skutki dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zdążyli się już przyzwyczaić do zmian jakie niosła za sobą pandemia. W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, niektóre kwestie wracają do stanu z czasów przed COVIDEM

Spór sądowy po zmianie procedury cywilnej od 1 lipca 2023 r.

Z początkiem lipca 2023 r. weszły w życie nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (KPC). Przedmiotowe zmiany wynikają z procedury naprawczej nowelizacji KPC z 2019 roku. Ustawodawca wprowadził wiele zmian mających na celu usprawnienie przebiegu postępowania cywilnego. Opisaliśmy kilka z nich.

Ważne wyroki TSUE ws. kredytów frankowych

Mamy dobre wieści dla posiadaczy kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich! Europejski Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) wydał dwa wyroki, które mają istotne znaczenie dla Państwa praw. Jakie mają konsekwencje?

Kryptowaluty – pierwsza kompleksowa regulacja prawna

Rynek kryptowalut rodzi wiele interesujących pytań od momentu jego pojawienia się, m.in. z powodu braku regulacji prawnych, które w sposób jednoznaczny i kompleksowy pozwalałyby na ochronę jego uczestników. To może się zmienić, bowiem w dniu 20 kwietnia…

Spółka cicha – forma utajnionego prowadzenia biznesu

Przepisy prawa przewidują różnego rodzaju formy prowadzenia biznesu (jak np. spółka cicha). Zalicza się do nich jednoosobową działalność, czy chociażby spółki prawa handlowego (np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Niekiedy jednak inwestorowi zależy na nieujawnianiu się i…

Klauzula waloryzacyjna jako narzędzie kontraktowe

Klauzula waloryzacyjna jest niezwykle przydatnym narzędziem stosowanym w kontraktach. Waloryzacja to inaczej przywrócenie wartości wierzytelnościom, które ją straciły, np. w razie zmiany siły nabywczej pieniądza.

Nowa ustawa antylichwiarska

BLOG PRAWNYOd 18 grudnia 2022 r. obowiązuje nowa ustawa antylichwiarska. Do najważniejszych zapisów tej ustawy należy wprowadzenie obowiązku badania zdolności kredytowej osób ubiegających się o pożyczki pozabankowe, obniżenie kosztów pozaodsetkowych, czy objęcie firm...

Czy tzw. ustawa wiatrakowa rozwiąże problemy z lokalizacją elektrowni wiatrowych?

W dniu 08.02.2023 r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa wiatrakowa).

Zmiany w prawie konsumenta, które weszły w życie od nowego roku 2023

BLOG PRAWNYZ początkiem 2023 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące prawa i obowiązki konsumentów oraz sprzedawców. Przedmiotowe zmiany wynikają z implementacji unijnych dyrektyw: Omnibus, Towarowej oraz Cyfrowej. Ponadto z inicjatywy Urzędu Ochrony Konkurencji i...

Grupy spółek zapłacą mniej podatku – korzystne zmiany od stycznia 2023 r.

BLOG PRAWNYNierzadko przedsiębiorcy poszukują metody optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej w strukturach holdingowych spółek prawa handlowego. Umożliwia to niewątpliwie podział obszarów działania na kilka formalnie niezależnych podmiotów, przy...

Zmiany w prawie pracy wchodzące w życie od nowego roku 2023

Od 1 stycznia 2023 roku należy spodziewać się zmian z zakresu prawa pracy dotyczących wdrożenia m.in. dyrektywy work-life balance, wprowadzenia do kodeksu pracy zasad pracy zdalnej, czy liczby dni urlopu po urodzeniu dziecka. Poniżej opisujemy najważniejsze z nich.

Fundacja rodzinna – zmaterializowane remedium na sukcesję polskich firm

Pod koniec listopada 2022 r. Rząd zatwierdził projekt ustawy o fundacjach rodzinnych (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2798) i przekazał go do dalszych prac Sejmu, w którym już na początku grudnia odbyło się pierwszego czytanie ww. projektu….

Sukces kancelarii w sprawie przeciwko deweloperowi o zapłatę kar umownych

SR dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu w sprawie prowadzonej na rzecz Klienta naszej Kancelarii zasądził kary umowne dochodzone od dewelopera, a zastrzeżone w umowie deweloperskiej, tytułem opóźnienia w wydaniu lokalu i przeniesieniu jego własności….

Planowany, nowy szybszy sposób dochodzenia roszczeń w postaci notarialnego nakazu zapłaty

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego śledzić można losy projektu ustawy o zmianie ustawy o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Projektodawca dostrzegając znaczne obłożenie sądów powszechnych drobnymi sprawami o zapłatę postanowił zaproponować…

Prostsze zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za „przestępstwa” – jak się przygotować i kiedy się ich spodziewać?

W dniu 02 września br. w Rządowym Centrum Legislacyjnym został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary . Założeniem ustawodawcy jest przywrócenie powszechności stosowania tej…

Modyfikacja instytucji tzw. „wyzysku” w Kodeksie cywilnym – zmiany od 30 czerwca 2022 r.

BLOG PRAWNYInstytucja wyzysku została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Praktycznie rzecz biorąc z wyzyskiem spotykamy się w przypadku rażącej dysproporcji świadczeń obu stron. Mowa o sytuacjach, gdy jedna ze stron wykorzystując określone, niekorzystne położenie...

Czy newsletter KRS pozwoli uniknąć kradzieży spółki?

BLOG PRAWNYJednym z licznych zmartwień osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek handlowych jest obawa przed tzw. kradzieżą spółki. Proceder ten polega na sfałszowaniu dokumentów sprzedaży udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce oraz...

Praca zdalna pozostanie z nami na stałe

BLOG PRAWNYW dniu 08 czerwca br. na stronie Sejmu pojawił się projekt zmian Kodeksu pracy. Jego głównym założeniem jest zastąpienie dotychczasowych przepisów o telepracy (które w praktyce znajdowały swoje zastosowanie niezwykle rzadko) regulacją poświęconą szczegółowo...

Sukces Kancelarii w tzw. „sprawie frankowej”

Kolejny sukces Kancelarii – Sąd Okręgowy w Kaliszu stwierdził, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawarta pomiędzy naszymi Klientami a bankiem Euro Bank S.A. (obecnie Bank Millenium S.A) jest nieważna.

Unijna dyrektywa Omnibus – zmiany w prawie konsumenckim od 28 maja 2022 roku

W 2018 roku przyjęta została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 roku zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego…

Inwazja Rosji na Ukrainę – czy ustawa „sankcyjna” wpływa na bieżącą działalność przedsiębiorców?

Dnia 16.04.2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana potocznie „sankcyjną”. Co wynika z jej potocznego nazewnictwa –…

„Nowszy” Polski Ład, czyli kolejna nowelizacja ustaw podatkowych

W ostatnim czasie niezwykle często mówi się o planowanych przez Ministerstwo Finansów zmianach w tzw. Polskim Ładzie. Dla jednych jest to informacja, na którą czekali od początku tego roku, inni natomiast zdążyli się już przyzwyczaić do aktualnie…

Radosnych Świąt Wielkanocnych 2022

W tym świątecznym czasie składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, szczęścia oraz nadziei i sił pozwalających przezwyciężyć wszystkie trudności i osiągać sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym.

Przerwanie biegu przedawnienia oraz wyzysk – nowelizacja Kodeksu cywilnego

Niniejszy artykuł traktuje o nowelizacji polskiego Kodeksu Cywilnego w zakresie przerwania biegu przedawniania oraz wyzysku.Zmiany w zakresie przerwania biegu przedawnienia Aby omówić kwestie przerwania biegu przedawnienia, należy rozpocząć…

Webinar podatkowy „Polski Ład” (18.02.2022)

W dniu 18.02.2022 o godz. 10:00 odbędzie się darmowy webinar „Polski Ład – WYJAŚNIAMY”. Polski Ład wciąż wzbudza emocje i dziesiątki kontrowersji. Pomożemy Tobie! Zapisz się już teraz, ilość miejsc ograniczona.

Czy wstąpienie do grupy spółek będzie oznaczało dla spółek zależnych koniec samodzielności?

BLOG PRAWNYfot. freepik.com Dniu 9 lutego 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu spółek handlowych. Przekazany do Senatu projekt przewiduje wprowadzenie regulacji tzw. prawa holdingowego, czyli zbioru przepisów dotyczących instytucji grupy spółek z możliwością...

Upadłość i restrukturyzacja po zmianach w grudniu 2021

Z początkiem grudnia 2021 roku zostały wprowadzone ważne zmiany w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym jednym z najważniejszym jest wprowadzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości, Krajowy…

Dlaczego pod rządami tzw. Polskiego Ładu warto prowadzić przedsiębiorstwo w formie spółki komandytowo-akcyjnej?

Wejście w życie przepisów w ramach tzw. Polskiego Ładu, a w konsekwencji zwiększenie publicznoprawnych obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców doprowadziło do poszukiwania przez nich najbardziej korzystnej formy prowadzenia działalności…

Windykacja należności w branży meblarskiej

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej, zasadniczo w ramach każdej branży, w tym meblarskiej, przedsiębiorcy często spotykają się ze zjawiskiem braku zapłaty należności. Nasuwa się zaś pytanie jak skutecznie wyegzekwować należność?

Prawna obsługa reklamacji konsumenckich w branży meblarskiej

Jedynym z ryzyk towarzyszących na co dzień przedsiębiorcom prowadzącym działalność w ramach branży meblarskiej jest zgłoszenie reklamacji przez finalnego nabywcę produktu, będącego konsumentem. Związane jest to z ujawnioną wadą mebla. Kiedy i…

Przewóz sukcesywny w myśl Konwencji CMR

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (tzw. ,,Konwencja CMR) została sporządzona 19 maja 1956 roku w Genewie, a w Polsce jej przepisy obowiązują od 1962 roku. Konwencja, co do zasady znajduje zastosowanie do…

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia – nowe przepisy Polskiego Ładu

Polski Ład wprowadza ogromne zmiany dla budujących domy. Wprowadzone do ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nowe przepisy umożliwią wybudowanie domu do 70 m2 bez formalności. To jedna z dziesięciu…

Moment wykonania usługi spedycyjnej w myśl ustawy o VAT

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej również jako ,,ustawa o VAT’’), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi….

Nowe standardy ochrony sygnalistów według projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

BLOG PRAWNYfot. Unsplash W dniu 18 października 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany długo wyczekiwany projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w...

Czy można zakupić drugi samochód w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dotychczas zastanawiali się czy mogą wziąć w leasing i rozliczać w kosztach drugi samochód. Czy jest to legalne? Mamy odpowiedź.

Ukryta dywidenda według Polskiego Ładu – czy jest się czego obawiać?

Wypłacanie przez spółkę dywidendy jej wspólnikowi nie stanowi najbardziej optymalnego pod względem podatkowym sposobu przekazywania udziałowcom wypracowanego przez spółkę zysku. Źródłem owej niekorzystności jest tzw. podwójne opodatkowanie. W…

Czym jest ulga IP BOX i czy warto z niej skorzystać?

O zagadnieniu IP BOX (z ang. IP: intellectual property – własność intelektualna) usłyszeć można było już w 2019 roku, jednak dopiero od zeszłego roku ulga ta weszła w życie i przedsiębiorcy zaczęli zastanawiać się, kto tak naprawdę może z niej…

Czy przekształcenie w spółkę z o.o. to sposób na uniknięcie niekorzystnych dla przedsiębiorców zmian wprowadzanych przez Polski Ład?

Ostatnio dosyć często poruszany jest w przestrzeni publicznej temat odnoszący się do zmian, które niesie ze sobą tzw. Polski Ład. Proponowane zmiany rodzą wiele pytań w zakresie zwiększenia obciążeń publicznoprawnych związanych z prowadzeniem…

Prosta spółka akcyjna – nowy rodzaj spółki dla start-up’ów?

Polski system prawny przed dniem 01 lipca 2021 r. przewidywał dwa typy spółek kapitałowych, z którymi uczestnicy obrotu gospodarczego zdążyli się już dobrze zapoznać, a wręcz zaprzyjaźnić – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę…

Czy przedsiębiorca może być traktowany jak konsument? (AKTUALIZACJA)

Obowiązujące przepisy dają dość szeroką ochronę osobom, które na użytek prywatny zakupią wadliwą rzecz. Przed dniem 01 stycznia 2021 r. ten stan rzeczy zmieniał się jednak, gdy rzecz ta była zakupiona „na firmę” przez osobę prowadzącą…

Czy przekształcenie jest sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania spółek komandytowych?

Spółka komandytowa w ostatnich latach była jednym z najczęściej i najchętniej zakładanych rodzajów spółek (zaraz po spółce z ograniczoną odpowiedzialnością). Nie pozostaje tajemnicą, iż najbardziej przypadła do gustu polskim przedsiębiorcom…

Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

Choć nie należy tego orzeczenia utożsamiać z nowelizacją ustawy, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje pewien wzorzec rozstrzygania. Wzorzec ten często bywa powielany przez polskie sądy, przynajmniej w podobnych sprawach….

Nowe prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa ma według autorów zapewniać większą ochronę podwykonawcom. Obniżone zostaną również opłaty od skarg. Postępowania, szczególnie poniżej progów unijnych zostaną znacznie usprawnione. Ustawa zawiera także ciekawe wymaganie przedstawienia zgodności wyliczeń...

Zmiana postępowania egzekucyjnego w administracji

Zmiana dotyczy procedury i zasad postępowania w zakresie egzekucji długów publicznoprawnych. Nowelizacja ma doprowadzić do klaryfikacji stanu prawnego i większej łatwości stosowania przepisów dla uczestników tego typu postępowań. Ma to usprawnić administracyjne...

Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Zmiana ustawy ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do europejskich wymogów wyrażonych m. in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302. Wymogi te stanowią o zakazie dyskryminacji klientów i przedsiębiorców ze względu na przynależność państwową,...

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Planowana jest szeroka nowelizacja, która ma uporządkować prawo zamówień publicznych. Planowane zmiany dotyczą zmiany wynagrodzenia, większej dostępności koncyliacji, większej ilości praw wykonawcy oraz zmian co do klauzul umownych. Wraz z ustawą zaplanowano...

Biała lista podatników VAT

1 września br. weszły w życie przepisy dotyczące białej listy podatników VAT. Od tej pory w specjalnym rejestrze widoczne będzie, czy dany podmiot jest zarejestrowany na potrzeby rozliczeń VAT. Ponadto podane będzie jego konto do rozliczeń. Wpłaty na inne konto niż...

Zmiana stawki podatkowej PIT oraz kosztów uzyskania przychodu

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to nieduża zmiana redakcyjna, która ma jednak doniosłe znaczenie praktyczne. Zgodnie z nową ustawą stawka podatkowa PIT zostanie obniżona z 18% na 17%. Dodatkowo dojdzie do podwyższenia kosztów uzyskania przychodu...

Nowelizacja Kodeksu Pracy wchodzi w życie

Nowelizacja prawa pracy w prosty sposób rozwiązuje problemy dotyczące rozróżnienia nierównego traktowania od takiego, które nosi znamiona dyskryminacji. Od tej pory każde nierówne traktowanie należy traktować jako dyskryminację. Pozwoli to uprościć sytuację prawną i...

Dematerializacja akcji

Kolejna nowelizacja KSH uchwalona przez Parlament, zakłada zniesienie istnienia akcji dokumentowych w spółkach publicznych oraz prywatnych. To już nie pierwsza próba uregulowania tego zagadnienia. Obecnie uchwalona ustawa przewiduje konieczność powierzenia przez...

Niższa stawka PIT

Do Sejmu wpłynął projekt dotyczący obniżenia kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Zmiana ma także obejmować obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że ustawa...

Łatwiej będzie uzyskać decyzję środowiskową

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ma na celu usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych w sprawie realizacji inwestycji mogących...

Ustawa przeciw zatorom płatniczym

Ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań mobilizujących dłużników transakcji handlowych do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie, jak również zniechęcenia do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty. Kluczowe w ustawie...

Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców

Dnia 6 sierpnia 2019 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Pracy, Kodeks postępowania cywilnego oraz Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa wprowadzi wiele drobnych zmian ułatwiających procedury...

Nowelizacja KSH – Dematerializacja akcji

Szeroka nowelizacja kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw dotyczących akcji. Jak podaje strona Senatu: „Ustawa dotyczy zwiększenia przejrzystości oraz efektywności wymiany informacji w sprawach podatkowych, zgodnie ze standardami Organizacji Współpracy...

Nowelizacja KSH – Zgromadzenie wspólników przez Internet

Ta nowa krótka nowelizacja wprowadza umożliwienie odbywania zgromadzenia wspólników spółki przez Internet – w formie wideokonferencji. Jedynym warunkiem jest przewidzenie takiego sposobu zgromadzenia w umowie spółki. Zmiany weszły w życie 3 sierpnia 2019...

Nowa instytucja nadzoru nad biegłymi rewidentami

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) zacznie działać jeszcze w tym roku. Początkowo w ograniczonym zakresie. W pełni będzie funkcjonować od 1 stycznia 2020 r. Zastąpi funkcjonującą obecnie Komisję Nadzoru Audytowego (KNA).

Zwolnienie młodych ludzi z podatku dochodowego

Na podstawie nowych przepisów, młode osoby – do 26 roku życia – nie będą płaciły PIT. Zwolnione z podatku mają być ich przychody uzyskiwane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychody z umów zlecenia do...

Nowe zasady płatności VAT

Podatnicy, którzy dziś objęci się odwróconym obciążeniem w VAT od września będą rozliczali się w ramach split payment. Idea tego rozwiązania sprowadza się do takiego podziału płatności, zgodnie z którym płatność za towar odpowiadająca wartości netto trafia do...

Nowelizacja prawa upadłościowego

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm (19.07.2019 r.) nowelizacją prawa upadłościowego, dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowani tak samo jak konsumenci. Ponadto sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli dłużnik wskutek...

Projekt zmian w kpc – likwidacja fikcji doręczeń dla osób fizycznych

Projekt nowelizacji KPC przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w art. 139(1) przewiduje zlikwidowanie fikcji doręczeń dla osób fizycznych.

Nowelizowacja prawa wodnego

1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy znowelizowanego prawa wodnego, które w art. 217 ust. 13 przyznaje Skarbowi Państwa prawo pierwokupu gruntów pod stojącymi wodami śródlądowymi.

Jeżeli przed 30 kwietnia ubiegłego roku doszło do zawarcia umowy warunkowej nabycia ziemi rolnej, to umowę przenoszącą własność można zawrzeć na zasadach obowiązujących przed tą datą

Uchwała SN z dnia 15 grudnia 2017 r. sygn. III CZP 83/17 – jeżeli przed 30 kwietnia ubiegłego roku doszło do zawarcia umowy warunkowej nabycia ziemi rolnej, to umowę przenoszącą własność można zawrzeć na zasadach obowiązujących przed tą datą.

Osoby, które wykorzystują mieszkanie firmowe do codziennego życia nie muszą płacić stawki podatku od nieruchomości firmowych

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie prawnej Rzeczpospolitej: osoby, które wykorzystują mieszkanie firmowe do codziennego życia nie muszą płacić stawki podatku od nieruchomości firmowych.

Podatnik, który zawyży podatek na fakturze, może skorygować dokument

Podatnik, który zawyży podatek na fakturze, może skorygować dokument. Jeśli jednak tego nie zrobi, musi zapłacić całą wykazaną należność – uznał NSA.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, przyjęta 8 grudnia 2017 r. przez sejm wprowadza następujące zmiany:

Odsetki za spóźnioną zapłatę za towar lub usługę, regulowane na podstawie kodeksu cywilnego, nie są zwolnione z podatku dochodowego

Odsetki za spóźnioną zapłatę za towar lub usługę, regulowane na podstawie kodeksu cywilnego, nie są zwolnione z podatku dochodowego, ponieważ nie mają charakteru odszkodowawczego.

Postępowanie egzekucyjne nie może być wszczęte ponownie tylko po to, aby przerwać bieg terminu przedawnienia

Postępowanie egzekucyjne nie może być wszczęte ponownie tylko po to, aby przerwać bieg terminu przedawnienia – wyjaśnił wiceminister finansów Marian Banaś w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich.

Nowelizacja ustawy o CIT, która zacznie obowiązywać od Nowego Roku, wprowadza zupełnie nowe zasady dotyczące finansowania dłużnego

W odpowiedzi na pytania Gazety Prawnej dotyczące przepisów przejściowych znowelizowanej ustawy o CIT (ustawa wchodzi w życie od nowego roku) Ministerstwo Finansów odpowiada:

Przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach spotkanie promocyjne produktów razem z dodatkowymi kosztami

Wyrok NSA z dnia 15.11.2017 r., sygn. akt: II FSK 2725/15 – przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach spotkanie promocyjne produktów razem z dodatkowymi kosztami, tj. kolacją, koncertem, noclegiem.

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT w zakresie transakcji push down

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy nowelizującej PIT i CIT ustawodawca uznaje transakcje push down (transakcje w ramach fuzji i przejęć polegające na finansowaniu transakcji środkami spółki nabywanej – po połączeniu) za element optymalizacji podatkowej.

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, która wchodzi w życie 13 listopada 2017 r. osoby dochodzące wierzytelności będą mogły wpisać dłużnika do rejestru biura informacji gospodarczej 30 dni od wymagalnego terminu płatności.

Pomoc członka rodziny na rzecz przedsiębiorcy a ZUS

Jedynie pomoc przedsiębiorcy przez członka rodziny, która przynosi mu stałe, określone dochody może być uznana jako współpraca, z czego wynika konieczność podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Będzie można uniknąć daniny od biurowców oraz centrów handlowych, jak twierdzą eksperci

Będzie można uniknąć daniny od biurowców oraz centrów handlowych, jak twierdzą eksperci. Wystarczy na przykład wyodrębnić centrale wentylacyjne czy rozdzielnie elektryczne.

Czy wspólnicy spółek handlowych mogą powoływać się na błąd przy składaniu oświadczeń woli?

Sąd Najwyższy zajął się problemem: czy wspólnicy spółek handlowych mogą powoływać się na błąd przy składaniu oświadczeń woli?

Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników

Dotychczas w zasadzie nieuregulowana w polskim ustawodawstwie kwestia zbierania i przetwarzania informacji biometrycznych została szczegółowo opracowana.

Ulga za złe długi – wyrok WSA w Gliwicach

WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 23 marca 2017 r. (III SA/ Gl 1411/16) zajął się kwestią ulgi za złe długi (o której mowa w art. 89a i 89b ustawy o VAT).

Nowa ordynacja podatkowa ma wejść na początku 2019 roku

Nowa ordynacja podatkowa, która ma wejść na początku 2019 roku, kładzie nacisk na porozumienia urzędów z podatnikami zamiast toczenia uciążliwych sporów (art. 28 projektu nowej ordynacji podatkowej).

Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy może podlegać VAT

Sąd Administracyjny uznał, że kwoty otrzymywane z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy dzielą los umowy głównej i podlegają opodatkowaniu VAT jako element składowy wynagrodzenia za usługę umówioną między stronami.

KNF ukarał cały zarząd Orlenu. Sprawa jest kontrowersyjna.

KNF ukarał cały zarząd Orlenu za „rażące naruszenie obowiązku informacyjnego przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez strony funkcji członków zarządu spółki publicznej w związku z nieprzekazywaniem informacji poufnej”.

Polskie przepisy dotyczące wykreślania spółek z rejestru do zmiany

Polskie przepisy dotyczące wykreślania spółek z rejestru w bezprawny sposób ograniczają unijną swobodę przedsiębiorczości – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.

Udostępniono projekt przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych

Niedawno opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych zawiera liczne przepisy sektorowe, w tym dotyczące prawa pracy.

Będzie można uniknąć daniny od biurowców oraz centrów handlowych

Będzie można uniknąć daniny od biurowców oraz centrów handlowych – twierdzą eksperci. Wystarczy np. wyodrębnić centrale wentylacyjne.

Objęcie udziałów/akcji w podwyższonym kapitale podmiotu powiązanego

Objęcie udziałów/akcji w podwyższonym kapitale podmiotu powiązanego podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Roczne raporty do urzędów skarbowych w formacie JPK

Od października 2018 przedsiębiorcy będą musieli składać roczne raporty do urzędów skarbowych w formacie JPK.

Każda wypłata w naturze podlega opodatkowaniu.

Każda wypłata w naturze podlega opodatkowaniu, bez względu na to, czy pierwotne zobowiązanie było pieniężne czy niepieniężne.

Odliczenie w Polsce podatku pobranego w Grecji a niepodleganie opodatkowaniu w RP

Spółka nie może odliczyć w Polsce podatku pobranego w Grecji, jeżeli otrzymane tam świadczenie nie podlega w ogóle opodatkowaniu w naszym kraju.

Przejęcie kredytu przez spółkę a zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłaconych odsetek

Spółka, która przejęła kredyt na podstawie umowy przejęcia długu, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kwoty zapłaconych odsetek.

Sprzeczne definiowanie umowy cash poolingu

Sprzeczne definiowanie umowy cash poolingu (umowa wspólnego zarządzania płynnością finansową) w orzecznictwie i interpretacjach dyrektora KIS.

Projekt ustawy wprowadzającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Akcja jako papier wartościowy – wyrok SN

Akcja staje się papierem wartościowym dopiero gdy zostanie wydana uprawnionemu akcjonariuszowi.

Raport NBP dot. rozporządzenia ministra finansów obowiązującego od dnia 19 sierpnia 2017 r.

Według raportu NBP nie wszyscy zobowiązani z tytułu rozporządzenia ministra finansów obowiązującego od dnia 19 sierpnia 2017 r. wykonują swoje obowiązki.

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową – podatek od wkładu?

Przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową fiskus nie może żądać podatku od wkładu.

Metoda podzielonej płatności ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.

Metoda podzielonej płatności ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r. Na początku split payment ma być dobrowolny.

Wydatki poniesione w związku z postępowaniem sądowym

Wydatki poniesione w związku z postępowaniem sądowym mogą być podatkowym kosztem, nawet jeśli spółka przegra sprawę.

Notariusze wstrzymują sprzedaż mieszkań

Notariusze wstrzymują sprzedaż mieszkań, które nie mają pozwoleń na budowę i użytkowanie.

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Według założeń rejestr ma być jawny oraz publikować imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania danego dłużnika.

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych

Prace nad projektem rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych trwają.

Sprawa przed TSUE – opinia rzecznika generalnego

Sprawa przed TSUE (sygn. C-106/16, dot. Polbud Wykonawstwo sp. z o.o.) – opinia rzecznika generalnego: „art. 270 pkt 2 KSH jest niezgodny z Traktatem o funkcjonowaniu UE.

Podatkowe skutki wydania wspólnikom majątku spółki

Interpretacja dyrektora KIS: Podatkowe skutki wydania wspólnikom majątku spółki są takie same jak w sytuacji, gdyby spółka przekazała im ona pieniądze ze sprzedaży tych aktywów.

Zmniejszenie udziału w spółce osobowej nie powoduje powstania przychodu

Orzeczenie WSA w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1857/16): Zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce osobowej nie powoduje powstania przychodu.

Projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego w zakresie zmiany terminów przedawnienia

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji KC zakładający zmianę terminów i sposobów obliczania przedawnienia.

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej w fazie konsultacji

Jeśli otrzymałeś mieszkanie w spadku, które należało wcześniej do członka twojej rodziny musisz pamiętać o kilku ważnych formalnościach. Zapraszamy do lektury.

Prace nad wdrożeniem dyrektywy MiFID II

Departament KNF ds. funduszy inwestycyjnych pracuje wraz z Ministerstwem Finansów nad ustawą wdrażającą dyrektywę MiFID II, która ma wejść w życiu z początkiem 2019 r.

kontakt

ul. Polska 15, 60-595 Poznań

9:00-17:00 (pon-pt)

+48 61 27 87 595

office@zcplegal.pl

Zieliński Chęciński Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

NIP: 7812006574

KRS: 0000830268

REGON: 385602019

Znajdź nas:

specjalizacje

Procesy sądowe i dochodzenie roszczeń

Bieżące doradztwo prawne podmiotom gospodarczym

Transakcje, fuzje, przejęcia i przekształcenia
Compliance
Nieruchomości i inwestycyjny proces budowlany
Doradztwo podatkowe
Postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłościowe
Prawo własności intelektualnej oraz prawo nowych technologii
Ochrona danych osobowych (w tym RODO)
Prawo rynku finansowego
Prawo cywilne i prawo rodzinne
Inne
Materiały i treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie wymaga zgody uprawnionego. Aktualności mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej.

ZCP Legal&Tax © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone