Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ma na celu usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych w sprawie realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Najważniejsze zmiany to likwidacja postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a także zniesienie obowiązku udziału organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy nie stwierdził on konieczności przeprowadzenia tej oceny.

Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu. Wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.