30.10.2017

Nowa ordynacja podatkowa, która ma wejść na początku 2019 roku, kładzie nacisk na porozumienia urzędów z podatnikami zamiast toczenia uciążliwych sporów (art. 28 projektu nowej ordynacji podatkowej). Zasada porozumiewania się jest w treści projektu rozwinięta w różnych formach. Są wśród nich 2 rodzaje umów, jakie podatnicy mogą zawrzeć z władzami skarbowymi. Tzw. umowa podatkowa ma być zawierana, gdy istnieją wątpliwości co do stanu faktycznego, charakteru albo wartości transakcji, czynności czy zdarzeniu. Dla dużych firm przewidziano umowę o współdziałanie – mogłaby być zawierana przez podmioty o rocznych obrotach przekraczających 100 mln euro. Zobowiąże ona podatnika do ujawniania na bieżąco wszystkich informacji o działalności i przewidywanych operacjach, w tym potencjalnie spornych zagadnień. Firma zawierająca umowę ustanawia też wewnętrzny system kontroli spraw podatkowych. W zamian fiskus zobowiązuje się nie nękać jej kontrolami, a wątpliwości zgłaszać na bieżąco i nie zaskakiwać decyzjami.