Zgodnie z uchwaloną przez Sejm (19.07.2019 r.) nowelizacją prawa upadłościowego, dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowani tak samo jak konsumenci. Ponadto sąd nie oddali wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli dłużnik wskutek rażącego niedbalstwa doprowadził do swojej niewypłacalności. Nowela przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze, czyli bez wyznaczania sędziego – komisarza. Ponadto nowela przewiduje możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami, z ograniczonym do minimum udziałem sądu. Jego rolę przejęliby licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni, którzy czuwaliby również nad wykonaniem układu.