26.10.2017

Polskie przepisy dotyczące wykreślania spółek z rejestru w bezprawny sposób ograniczają unijną swobodę przedsiębiorczości- uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada więc jego nowelizację. Sprawa, która trafiła do Trybunału była typowa- spółka podjęła uchwałę o przeniesieniu siedziby spółki do Luksemburga, a dale wiele czynności wykonywanych było w Polsce. Spór zasadzał się na tym, czy emigrująca spółka podlega prawu ,,nowego” państwa, czy także regulacjom polskim. Sędziowie w wydanym orzeczeniu podkreślili, że prawo unijne zapewnia swobodę przedsiębiorczości i swoboda ta obejmuje m.in. prawo spółki do przekształcania się w spółkę prawa innego państwa członkowskiego. Trybunał spostrzegł też, że w świetle art. 270 KSH wykreślenie podmiotu z polskiego rejestru może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu likwidacji. Niezbędne więc jest m.in. zakończenie interesów bieżących spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, upłynnienie majątku spółki, złożenie sprawozdania finansowego i wskazanie przechowawcy ksiąg i dokumentów, co może utrudniać, a nawet uniemożliwić dokonanie transgenicznego przekształcenia spółki.