29.09.2017

Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303406/12460612/12460613/dokument310318.pdf

Projektowana ustawa ma rozstrzygać kontrowersyjne kwestie podnoszone w doktrynie i orzecznictwie (nowelizacja dotyczy KSH, ustawy o rachunkowości i innych). Najważniejsze zmiany:
a) wprowadzenie dodatkowego obowiązku powiadomienia Sądu Rejestrowego o rezygnacji członka zarządu, jeżeli oznaczałaby ona opróżnienie organu (oświadczenie woli dotyczące rezygnacji ma być składane spółce, zgodnie z uchwałą SN z dnia 31 marca 2016 r. sygn. III CZP 89/15)
b) zliberalizowanie art. 231 § 4 KSH , tj. wprowadzenie uproszczonego trybu udzielania absolutorium i zatwierdzania sprawozdania finansowego w spółkach z o.o. pod warunkiem zgody wszystkich wspólników
c) umożliwienie osobom trzecim wejście w skład zarządu spółki partnerskiej (w zarządzie spółki powinien być mimo to co najmniej jeden partner)
d) uwolnienie agio pod warunkiem odpowiedniego zapisu w umowie spółki z o.o.
e) określenie dnia dywidendy w sp. z o.o. – dywidendę będzie należało wypłacić w dniu określonym w uchwale wspólników lub określonym przez zarząd, przy czym wypłata będzie musiała nastąpić najpóźniej z zakończeniem roku obrotowego, w którym podjęto uchwałę. Dopuszczalne zarazem będzie, aby ostateczny termin ustalić inaczej w umowie spółki.