31.10.2017

Sąd Najwyższy zajął się problemem stosunkowo często pojawiającym się w praktyce gospodarczej, a mianowicie: czy wspólnicy spółek handlowych mogą powoływać się na błąd przy składaniu oświadczeń woli? W wyroku Sądu Najwyższego (wyrok z 2 lutego 2017 r., sygn. akt I CSK 92/16) stan faktyczny opierał się na złożeniu przez wspólnika sp. z o.o. oświadczenia, że uchyla się od skutków prawnych złożonych oświadczeń woli, na podstawie których przystąpił do spółki i wniósł do niej wkład niepieniężny; chodziło o istotny błąd – przystąpienie do spółki tego wspólnika miało być zaplanowane przez pozostałych wspólników, by przejąć jego majątek. Jak stwierdził SN, uchylenie się od skutków prawnych w wyniku podstępu jest możliwe w sytuacji przystąpienia do spółki z o.o., objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki lub wniesienia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów (w tym praw do nieruchomości), gdyż w zakresie spraw nieuregulowanych w KSH należy stosować przepisy KC, jeśli wymaga tego natura stosunku prawnego spółki.